Algemene Voorwaarden Creamien Ontwerpstudio

februari 2024

Download PDF

1 Overeenkomst, Offerte en Bevestiging

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op de totstandkoming, inhoud en nakoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer (hierna: ontwerper). Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden dienen schriftelijk overeengekomen te worden tussen de opdrachtgever en de ontwerper.
1.2 Offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 2 maanden. Prijzen kunnen worden aangepast bij onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Alle genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens, waarop de ontwerper de offerte baseert. De prijzen zijn exclusief BTW.
1.3 Opdrachten dienen schriftelijk door de opdrachtgever te worden bevestigd. Als de opdrachtgever dit nalaat, maar toch instemt met het starten van de opdracht door de ontwerper, wordt de inhoud van de offerte als overeengekomen beschouwd, en zijn deze Algemene Voorwaarden van kracht. Mondelinge afspraken en voorwaarden gelden pas nadat ze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.

2 Uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De ontwerper verbindt zich ertoe de opdracht met zorg en onafhankelijkheid uit te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een bruikbaar resultaat dat redelijkerwijs van een professionele ontwerper kan worden verwacht. Indien nodig, zal de ontwerper de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2.2 De opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen die nodig of wenselijk zijn om een tijdige en correcte uitvoering door de ontwerper mogelijk te maken. Dit omvat onder andere het tijdig verstrekken van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen waarvan de ontwerper aangeeft, of waarvan de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs zou moeten begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
2.3 De door de ontwerper opgegeven termijn voor de uitvoering van de opdracht is indicatief, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.4 Tenzij anders overeengekomen, behoren de volgende zaken niet tot de opdracht van de ontwerper:
a. het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het doen van onderzoek naar het bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het doen van onderzoek naar de mogelijkheid van de in sub b. bedoelde mogelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
2.5 Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, stellen de partijen elkaar in de gelegenheid de laatste modellen, prototypes of proeven van het resultaat te controleren en goed te keuren.
2.6 Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, wanneer deze afwijkingen, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijkerwijs van ondergeschikte betekenis zijn.
2.7 Eventuele klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de ontwerper te worden medegedeeld. Bij gebreke hiervan wordt de opdrachtgever geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

3 Inschakelen van Derden

3.1 Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden in het kader van de uitvoering van de opdracht, door de opdrachtgever zelf of namens de opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper, voor rekening en risico van de opdrachtgever, optreden als gemachtigde. Partijen kunnen hierover een vergoeding afspreken.
3.2 Als de ontwerper op verzoek van de opdrachtgever een kostenraming voor derden opstelt, dient deze raming als indicatief te worden beschouwd. Indien gewenst kan de ontwerper namens de opdrachtgever offertes aanvragen.
3.3 Indien de ontwerper, volgens uitdrukkelijke afspraak, voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt en deze vervolgens aan de opdrachtgever levert, zijn de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier of afzonderlijke afspraken met betrekking tot garantie en aansprakelijkheid ook van toepassing op de opdrachtgever.
3.4 Als de ontwerper, al dan niet namens de opdrachtgever, opdrachten of instructies aan productiebedrijven of andere derden geeft, moet de opdrachtgever op verzoek van de ontwerper de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 2.5 van deze Algemene Voorwaarden schriftelijk bevestigen.
3.5 De opdrachtgever schakelt niet zonder overleg met de ontwerper derden in als dit van invloed kan zijn op de overeengekomen uitvoering van de opdracht. Partijen bespreken in dergelijke gevallen welke andere opdrachtnemers worden ingeschakeld en welke werkzaamheden aan hen worden toevertrouwd.
3.6 De ontwerper is niet aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van derden die door of namens de opdrachtgever zijn ingeschakeld, ongeacht of deze door de ontwerper zijn voorgesteld. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aanspreken van deze partijen, waarbij de ontwerper desgewenst assistentie kan verlenen.

4 Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten

4.1 Alle rechten van intellectuele eigendom die voortkomen uit de opdracht, waaronder octrooirecht, merkrecht, tekening- of modelrecht, en auteursrecht, behoren toe aan de ontwerper. Indien voor de verkrijging van een dergelijk recht een depot of registratie nodig is, is uitsluitend de ontwerper hiertoe bevoegd, tenzij anders overeengekomen.
4.2 Partijen kunnen afspreken dat de in het eerste lid genoemde rechten geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan de opdrachtgever. De overdracht en de eventuele voorwaarden ervan worden altijd schriftelijk vastgelegd. Tot het moment van overdracht wordt een gebruiksrecht verleend, zoals bepaald in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden.
4.3 De ontwerper behoudt te allen tijde het recht om zijn/haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen op de gebruikelijke wijze. Zonder voorafgaande toestemming van de ontwerper is het de opdrachtgever niet toegestaan het resultaat openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder vermelding van de naam van de ontwerper.
4.4 Tenzij anders overeengekomen, blijven de door de ontwerper gecreëerde (originelen van) resultaten, zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, adviezen, rapporten, begrotingen, ramingen, bestekken, werktekeningen, illustraties, foto’s, prototypes, maquettes, mallen, (deel)producten, films, (audio- en video)presentaties, broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de ontwerper, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of derden ter beschikking zijn gesteld.
4.5 Na afronding van de opdracht zijn zowel de opdrachtgever als de ontwerper niet verplicht om de gebruikte materialen en gegevens te bewaren, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt.

5 Gebruik van het Eindresultaat

5.1 Zodra de opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen zoals vastgelegd in de overeenkomst met de ontwerper voldoet, verwerft hij het recht op gebruik van het eindresultaat conform de overeengekomen bestemming. Indien er geen specifieke afspraken zijn gemaakt over de bestemming, blijft het gebruiksrecht beperkt tot het beoogde gebruik dat duidelijk is gemaakt bij het verstrekken van de opdracht. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst of voortvloeiend uit de aard van de overeenkomst, is het gebruik exclusief.
5.2 Indien het eindresultaat ook betrekking heeft op werken waarop rechten van derden rusten, dienen de partijen aanvullende afspraken te maken over het gebruik van deze werken.
5.3 Zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper heeft de opdrachtgever niet het recht om het eindresultaat aan te passen, ruimer te gebruiken of op andere wijze te (her)gebruiken dan overeengekomen, noch om dit door derden te laten doen. De ontwerper kan voorwaarden verbinden aan deze toestemming, waaronder het betalen van een billijke vergoeding.
5.4 Bij niet-overeengekomen ruimer of ander gebruik, inclusief wijziging, verminking, of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat, heeft de ontwerper recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten. Deze vergoeding bedraagt ten minste drie keer het overeengekomen honorarium, of een vergoeding die redelijk en billijk is in verhouding tot de gepleegde inbreuk, zonder afstand te doen van enig ander recht.
5.5 Het gebruik van de ter beschikking gestelde resultaten is niet langer toegestaan voor de opdrachtgever en elk verstrekt gebruiksrecht komt te vervallen in de volgende gevallen, tenzij de gevolgen daarvan in strijd zijn met redelijkheid en billijkheid:
a. Wanneer de opdrachtgever zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, of anderszins in gebreke is.
b. Indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd volgens de redenen genoemd in artikel 8.1 van deze Algemene Voorwaarden.
c. In geval van faillissement van de opdrachtgever, tenzij de desbetreffende rechten volgens het tweede lid aan de opdrachtgever zijn overgedragen.
5.6 Met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever heeft de ontwerper de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, het verkrijgen van opdrachten, promotie, waaronder deelname aan wedstrijden en tentoonstellingen, en om deze in bruikleen te geven, met name in het geval van fysieke resultaten.

6 Honorarium en kosten

6.1 De ontwerper heeft recht op een honorarium voor de uitvoering van de opdracht. Dit honorarium kan bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag (al dan niet gerelateerd aan de projectsom), of enige andere vergoeding die tussen de partijen wordt overeengekomen.
6.2 Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper maakt voor de uitvoering van de opdracht in aanmerking voor vergoeding. Deze kosten omvatten bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven, prototypes, evenals kosten van derden voor advies, productie en begeleiding, enz. Deze kosten worden indien mogelijk vooraf gespecificeerd, tenzij een opslagpercentage wordt overeengekomen.
6.3 Indien de ontwerper door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen, door een gewijzigde, onjuiste opdracht of briefing, of door externe omstandigheden gedwongen is om meer of andere werkzaamheden uit te voeren, worden deze extra werkzaamheden apart gehonoreerd. Dit geschiedt op basis van de gebruikelijke honorariumtarieven die door de ontwerper worden gehanteerd. De ontwerper zal de opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is of de aard van de werkzaamheden uitstel niet toelaat.
6.4 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die niet aan de ontwerper kunnen worden toegerekend, is de opdrachtgever verplicht de eventuele kosten die hieruit voortvloeien te vergoeden. De ontwerper zal zich inspannen om deze kosten zo veel mogelijk te beperken.

7 Betaling en Opschorting

7.1 Betalingen dienen zonder enige aftrek, verrekening of opschorting te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of expliciet vermeld op de factuur.
7.2 Alle geleverde zaken blijven eigendom van de ontwerper totdat de opdrachtgever alle verschuldigde bedragen op basis van de gesloten overeenkomst volledig heeft voldaan.
7.3 Bij verzuim van gehele of gedeeltelijke betaling van verschuldigde bedragen door de opdrachtgever, is deze wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De incassokosten bedragen ten minste 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,- excl. BTW.
7.4 De ontwerper zorgt voor tijdige facturering en kan in overleg met de opdrachtgever overeengekomen honoraria en kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
7.5 Na het verstrijken van de betalingstermijn en schriftelijke aanmaning met een termijn van 14 dagen voor betaling, behoudt de ontwerper zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten. Dit geldt ook wanneer de ontwerper redelijkerwijs mag afleiden uit mededelingen of gedragingen van de opdrachtgever dat deze niet van plan is tijdig te betalen.

8 Opzegging en Ontbinding van de Overeenkomst

8.1 In het geval dat de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door de ontwerper, of indien de ontwerper de overeenkomst ontbindt vanwege een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever naast het honorarium en de gemaakte kosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, een schadevergoeding verschuldigd. Gedragingen van de opdrachtgever waaruit redelijkerwijs blijkt dat van de ontwerper niet langer kan worden verwacht de opdracht voort te zetten, worden ook beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
8.2 De schadevergoeding zoals bedoeld in het vorige lid omvat ten minste de kosten voortvloeiend uit de verbintenissen die de ontwerper op eigen naam is aangegaan voor de vervulling van de opdracht met derden, evenals minimaal 30% van het resterende deel van het honorarium dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
8.3 Zowel de ontwerper als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, waarbij alle verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij een verzoek tot faillissement, (voorlopige) surséance, of schuldsanering wordt ingediend.
8.4 Indien de werkzaamheden van de ontwerper bestaan uit herhaaldelijk uitvoeren van soortgelijke taken, wordt dit beschouwd als een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan alleen worden beëindigd door schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van minimaal drie maanden, waarin de opdrachtgever de gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van de ontwerper blijft afnemen of financieel compenseert.

9 Garanties en Vrijwaringen

9.1 De ontwerper waarborgt dat het geleverde, door hem/haar ontworpen of namens hem/haar ontworpen, auteursrechtelijk beschermd is. In het geval van auteursrecht op het resultaat, geldt de ontwerper als de maker volgens de Auteurswet en kan hij/zij als auteursrechthebbende over het werk beschikken. De ontwerper garandeert dat het resultaat van de opdracht, op het moment van totstandkoming, voor zover bekend of redelijkerwijs behoort te worden geweten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.
9.2 Bij het gebruik van de resultaten van de opdracht door de opdrachtgever, vrijwaart de opdrachtgever de ontwerper en derden die door de ontwerper zijn ingeschakeld bij de opdracht, tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit toepassingen of gebruik van het resultaat van de opdracht. Dit doet geen afbreuk aan de aansprakelijkheid van de ontwerper jegens de opdrachtgever voor het niet nakomen van de garanties zoals beschreven in het voorgaande lid en andere aansprakelijkheden zoals vermeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
9.3 De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper tegen aanspraken met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op alle materialen en/of gegevens die door de opdrachtgever worden verstrekt en worden gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht.

10 Aansprakelijkheid

10.1 In geval van een toerekenbare tekortkoming dient de ontwerper eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld, met een redelijke termijn om alsnog zijn/haar verplichtingen na te komen, eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
10.2 De ontwerper is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor directe schade die aan de ontwerper kan worden toegerekend. Aansprakelijkheid van de ontwerper voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de ontwerper, is de aansprakelijkheid van de ontwerper beperkt tot het honorarium voor de opdracht, althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Dit bedrag is niet hoger dan €75.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert. Het bedrag waarvoor de ontwerper in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt verminderd met de eventuele sommen die door de opdrachtgever zijn verzekerd.
10.4 Elke aansprakelijkheid vervalt na het verstrijken van twee jaar vanaf het moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging, of ontbinding is geëindigd.

11 Overige bepalingen

11.1 Indien de opdrachtgever dezelfde opdracht gelijktijdig aan anderen dan de ontwerper wenst te verstrekken of de opdracht eerder aan een ander heeft toevertrouwd, dient hij de ontwerper hiervan op de hoogte te stellen, onder vermelding van de namen van deze anderen.
11.2 De opdrachtgever is niet gemachtigd enig recht uit een overeenkomst met de ontwerper aan derden over te dragen, tenzij bij overdracht van zijn gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van de ontwerper.
11.3 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere bron, ter kennis komen. Het is redelijkerwijs begrijpelijk dat openbaarmaking of mededeling aan derden de ontwerper of de opdrachtgever schade zou kunnen berokkenen. Derden die bij de uitvoering van de opdracht betrokken zijn, worden gebonden aan dezelfde vertrouwelijke behandeling met betrekking tot deze informatie.
11.4 Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepalingen wordt gerespecteerd.
11.5 De opschriften in deze Algemene Voorwaarden dienen slechts ter bevordering van de leesbaarheid en maken geen deel uit van de voorwaarden.
11.6 Op de overeenkomst tussen de ontwerper en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Partijen zullen in eerste instantie een gerezen geschil in onderling overleg proberen op te lossen. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk arbitrage zijn overeengekomen, neemt de bevoegde rechter volgens de wet, of de rechter in het arrondissement waar de ontwerper is gevestigd (naar keuze van de ontwerper), kennis van geschillen tussen de ontwerper en de opdrachtgever.

Prins Mauritsstraat 1, 8281CV Genemuiden • 06 46134501 • studio@creamien.nl
Algemene Voorwaarden

Prins Mauritsstraat 1
8281CV Genemuiden
06 46134501
studio@creamien.nl

Algemene Voorwaarden